انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر 3600 پالس E50S8-3600-3-T-24

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر HTL E40S6-1024-3-T-24

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر OPKON PRI50A R8 LTP 600 Z V3 2M5 R

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر totem pole E50S8-1000-3-T-24

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر اپکن PRI50A R8 LTP 1024 Z V3 2M5 R

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر افزایشی E40S6-2500-6-L-5

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر افزایشی PRI50A R8 LTP 500 Z V3 2M5 R

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر پوش پول PRI50A R8 LTP 360 Z V3 2M5 R

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر چرخشی E40S6-2500-6-L-5

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر چرخشی E50S8-360-3-T-24

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر چرخشی PRI50A R8 LTP 1000 Z V3 2M5 R

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر چرخشی آتونیکس E40H8-1024-6-L-5

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر چرخشی آتونیکس E40H8-2500-3-T-24

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر سیک 2048 پالسی DFS60E-S4CA02048

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر قابل برنامه ریزی Sick DFS60B-S4PL10000

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر نوری E50S8-1024-3-T-24

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر نوری PRI50A R8 LTP 100 Z V3 2M5 R

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

انکودر هالو شفت E40H8-1024-3-T-24

تماس بگیرید
تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

اینکودر فرابا UCD-IPH00-XXXXX-02M0-2TW

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

روتاری انکودر E50S8-1000-3-T-24

تماس بگیرید

انکودر افزایشی Incremental Encoder

روتاری انکودر آتونیکس E50S8-2500-3-T-24

تماس بگیرید
انکودر افزایشی یک دستگاه الکترومکانیکی خطی یا دوار است که هنگام جابجایی دستگاه، پالسی را متناسب با آن ارائه می کند. انکودر افزایشی موقعیت مطلق را نشان نمی دهد. این انکودرها صرفا تغییرات در موقعیت را گزارش می دهند. در نتیجه برای تعیین موقعیت مطلق در هر لحظه خاص، لازم است سیگنال های انکودر را به یک رابط انکودر افزایشی ارسال کنید. این رابط به نوبه خود موقعیت مطلق را گزارش می کند.

انکودرهای افزایشی اطلاعات را با سرعتی به مراتب بیشتر از انواع اکثر انکودرهای مطلق هستند، منتقل می کنند. تأخیر بسیار کم انکودرهای افزایشی این امکان را می دهد تا برای نظارت و کنترل موقعیت با سرعت بالا و به صورت آنی استفاده شود. به همین دلیل، از انکودر افزایشی معمولاً در مواردی استفاده می شود که نیاز به اندازه گیری دقیق و کنترل موقعیت و سرعت وجود دارد.