• تایمر دیجیتال فوتک بر روی 10 حالت برنامه ریزی خروجی و محدوده زمانی (LE3S) قابل تنظیم هستند.
  • تایمر دیجیتال فوتک دارای سون سگمنت LED با قابلیت نمایش سه رقم و قابلیت تنظیم زمان از 999~0 می باشد.
  • تایمر دیجیتال فوتک دارای 8 پایه کنترلی است