پل دیود تک فاز

پل دیود Greegoo MDQ-200-16F

تماس بگیرید

پل دیود تک فاز

پل دیود گریگو MDQ-100-16F

تماس بگیرید
  • پل دیود و یا به عبارتی یکسو ساز پل قطعه ای نیمه رسانا دارای دو نوع تکفاز و سه فاز می باشد.
  • پل دیود تکفاز از ترکیب 4 عدد دیود یکسو ساز به دست می آید و وظیفه اصلی آن یکسو سازی می باشد.
  • پل دیود تک فاز دارای دو پایه خروجی مثبت و منفی و دو پایه ورودی N و L می باشد.