فن آکسیال کامپکت

فن آکسیال 4600N

تماس بگیرید

فن آکسیال کامپکت

فن آکسیال 9900 ebmpapst

تماس بگیرید

فن آکسیال کامپکت

فن آکسیال W2S130-AA03-01

تماس بگیرید

فن آکسیال کامپکت

فن آکسیال W2S130-AA25-01

تماس بگیرید

فن آکسیال کامپکت

فن بلبرینگی آکسیال 3656

تماس بگیرید

فن آکسیال کامپکت

فن بلبرینگی آکسیال 3956 ebmpapst

تماس بگیرید

فن آکسیال کامپکت

فن بلبرینگی آکسیال 4656N

تماس بگیرید

فن آکسیال کامپکت

فن بلبرینگی آکسیال 5656S

تماس بگیرید

فن آکسیال کامپکت

فن بلبرینگی آکسیال 8556A

تماس بگیرید

فن آکسیال کامپکت

فن بلبرینگی آکسیال 8556N

تماس بگیرید

فن آکسیال کامپکت

فن بلبرینگی آکسیال 9906

تماس بگیرید

فن آکسیال کامپکت

فن بلبرینگی آکسیال 9956

تماس بگیرید

فن آکسیال کامپکت

فن بلبرینگی آکسیال ebmpapst 3906

تماس بگیرید

فن آکسیال کامپکت

فن بلبرینگی آکسیال ebmpapst 4314

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

فن آکسیال کامپکت

فن بوشی آکسیال 3650

تماس بگیرید

فن آکسیال کامپکت

فن بوشی آکسیال 3950

تماس بگیرید

فن آکسیال کامپکت

فن بوشی آکسیال 4650N

تماس بگیرید

فن آکسیال کامپکت

فن بوشی آکسیال 8550N

تماس بگیرید
  •          فن های آکسیال کامپکت مناسب برای عملکرد هوای بالا با افزایش فشار متوسط است.
  •          جریان هوای از طریق تیغه های فن موازی با چرخش محور است.
  •          ebm-papst طیف گسترده ای از فن های کامپکت AC و DC در اندازه های 25 تا 280 میلیمتر بسیار مسطح و موتور یکپارچه را ارائه می دهد.