تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
(displacement sensor) سنسورهای اندازه گیری و جابجایی دربسیاری از کاربردها و فرآیندهای صنعتی مورد استفاده قرار می گیرند. معمولا از این سنسورها برای کنترل کیفیت یا مکان یابی و جاگذاری دقیق محصولات استفاده می شود. (displacement sensor) سنسورهای هوشمند برای اندازه گیری سریع و دقیق مورد استفاده قرار می گیرند.