• سنسور مغناطیسی اشنایدر بر مبنای میدان مغناطیس عمل می کند و قابلیت و امکاناتی که دارد تحت تاثیر میدان مغناطیسی تغییر می کند.
  • سنسور مغناطیسی اشنایدر به سبب ساختار مناسب که دارند در محیط های آلوده چرب و روغنی بخوبی عمل می کند.
  • سنسور مغناطیسی اشنایدر شدت مغناطیسی را تشخیص می دهد بنابراین فاصله دید و سرعت آن بسته به قدرت آهنربایی است که به سنسور مغناطیسی نزدیک می شود.
  •  به سنسور مغناطیسی سنسور جک نیز گفته می شود که علت آن کاربرد فراوان آنها در جک های هیدرولیکی است.