تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • سنسور رطوبت از تجهیزاتی است که در کنترلرهای دما و رطوبت از آن استفاده می‌شود. برای سنجش و تنظیم رطوبت هوا از کنترلر رطوبت استفاده می‌شود. سنسور رطوبت با اندازه‌گیری میزان رطوبت آن را به کنترلر انتقال می‌دهد.
  • سنسور رطوبت و دما هر دو در کنترلر رطوبت وجود دارد. زیرا اندازه‌گیری رطوبت نسبی نیازمند اندازه‌گیری دما نیز می‌باشد. سنسور رطوبت های ما در کنار کنترل‌کننده‌های رطوبت محدوده وسیعی از استانداردها و کاربردهای فنی را با میزان خطای مجاز متناسب با نوع کارکرد پوشش می‌دهند.