• سنسور القایی آتونیکس سری PRDATمی توانند اجسام فلزی را شناسایی کند. تعداد آنها را شمارش کنند و ابعادشان را اندازه گیری نمایند.
  • سنسور القایی آتونیکس سری PRDATدر مکان هایی که جوشکاری و یا فلزکاری انجام می شود کاربرد دارند.
  • با توجه به پوشش تفلونی جرقه و تکه های داغ پلیسه های حاصل از جوشکاری به این سنسور نمیچسبد.
  • سنسور القایی آتونیکس سری PRDATدارای مدار محافظ در برابر افزایش ناگهانی ولتاژ می باشد.
  • سنسور القایی آتونیکس سری PRDATبرای تشخیص نیاز به تماس مستقیم با اجسام فلزی ندارد.