انکودر چرخشی Rotaty Encoder

انکودر خروجی آنالوگ UCD-AC1P5-PPPP-L100-PRM

تماس بگیرید

انکودر چرخشی Rotaty Encoder

انکودر مطلق EP50S8-1024-1-F-N

تماس بگیرید

انکودر چرخشی Rotaty Encoder

انکودر مطلق EP50S8-1024-1-R-P-24

تماس بگیرید

در انکودر مطلق، هر موقعیتی از محدوده/زاویه اندازه گیری با یک کد مشخص روی دیسک شیشه ای یا پلاستیکی مشخص می شود. این کد در قالب ناحیه های روشن و تاریک بر روی دیسک نشان داده شده است. این ترکیب به یک مقدار عددی مطلق مربوط می شود.

بنابراین در انکودر مطلق مقدار موقعیت همیشه مستقیم است و نیازی به شمارش نیست. علاوه بر این مقادیر نامعتبر پیوسته ناشی از تداخل یا قطع از منبع ولتاژ ایجاد نمی شود. در انکودر مطلق موقعیتی که هنگام خاموش شدن سیستم در حال اندازه گیری بوده است، بلافاصله پس از روشن شدن سیستم اندازه گیری می شود.