• سنسور U شکل بدین گونه است که فرستنده و گیرنده رو به روی هم قرار در دو بازوی سنسور قرار میگیرند
  • در سنسور U شکل در یک بازو فرستنده و در یک بازو گیرنده نوری قرار گرفته است.
  • سنسور U شکل به واسطه ی گیرنده ای که دارند حضور و یا عدم حضور جسم را شناسایی می کنند.
  • فاصله دید در این دسته از سنسور چشمی از چند میلی متر تا حدود 2 متر بسته به مدل متغیر می باشد.
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید