تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • سنسور U شکل بدین گونه است که فرستنده و گیرنده رو به روی هم قرار در دو بازوی سنسور قرار میگیرند
  • در سنسور U شکل در یک بازو فرستنده و در یک بازو گیرنده نوری قرار گرفته است.
  • سنسور U شکل به واسطه ی گیرنده ای که دارند حضور و یا عدم حضور جسم را شناسایی می کنند.
  • فاصله دید در این دسته از سنسور چشمی از چند میلی متر تا حدود 2 متر بسته به مدل متغیر می باشد.