آینه چشم نوری

آینه چشم نوری Autonics MS-2

تماس بگیرید

آینه چشم نوری

آینه سنسور نوری

تماس بگیرید

آینه چشم نوری

آینه فلکسی سنسور نوری

تماس بگیرید

آینه چشم نوری

رفلکتور سنسور نوری

تماس بگیرید

آینه چشم نوری

رفلکتور نوری

تماس بگیرید
امواج نوری از فرستنده تابیده می‌شوند. این امواج بعد از برخورد به آینه فلکسی سنسور نوری با زاویه 90 درجه نسبت به امواج برخورد کننده به آینه به طرف گیرنده برمی‌گردند. اگر جسمی بین سنسور و آینه قرار گیرد مانع بازگشت نور به گیرنده شده و سنسور وجود جسم را تشخیص می‌دهد.
  • آینه فلکسی سنسور نوری یکی از اجزای سنسورهای نوری آینه ای است.
  • از این آینه در هر دو مدل چشم نوری معمولی و تایمر دار آن استفاده می‌شود.