تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

پرده نوری

Curtain sensor F3SJ-E0465P25

تماس بگیرید

پرده نوری

Curtain sensor NA-12

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

پرده نوری

Light Grids F3SJ-E0305P25

تماس بگیرید

پرده نوری

Light Grids NA-04

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

انکودر چرخ دار Wheel Encoder

wheel encoder WE-M1

تماس بگیرید
تماس بگیرید