تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • ترانس اتو سه فاز به سه فاز در طول مسیر نیروگاه تا بار برای افزایش یا کاهش ولتاژ استفاده می‌شود. ترانس اتو سه فاز از نظر ساختمان ظاهری بر دو نوع است.
  • ترانس اتو سه فاز سه پارچه که از سه ترانسفورماتور تک فاز تشکیل شده‌اند. در این نوع 4 مدل اتصال بین سیم‌پیچ اولیه و ثانویه وجود دارد.
  • ترانس اتو سه فاز یک پارچه که حاوی یک هسته مشترک می‌باشد. در این نوع، سیم‌پیچ اولیه و ثانویه هر فاز بر روی یک پایه قرار دارد.