تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کمکی کنتاکتور 1SBN010010R1010 ,CA5-10

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کمکی کنتاکتور 1SBN010110R1001 | CA4-01

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کنتاکت کمکی 1SBN010010R1001 ,CA5-01

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کنتاکت کمکی 1SBN010040R1222 ,CA5-22N

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کنتاکت کمکی 1SBN010140R1122 ,CA4-22M

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • بیشترین موارد استفاده از کنتاکت کمکی ABB در طراحی مدار فرمان در برق صنعتی می باشد.
  • برای کاهش مصرف برق در سیم پیچ های کنتاکتور، از کنتاکت کمکی ABB استفاده می شود.
  • همچنین می توان از کنتاکت کمکی ABB برای استارت موتور الکتریکی نیز استفاده کرد.