تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کمکی کنتاکتور 1SBN010010R1010 ,CA5-10

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کمکی کنتاکتور 1SBN010110R1001 | CA4-01

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کنتاکت کمکی 1SBN010010R1001 ,CA5-01

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کنتاکت کمکی 1SBN010040R1222 ,CA5-22N

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کنتاکت کمکی 1SBN010140R1122 ,CA4-22M

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کنتاکتور 1SBL339501R8100 ,AE45-22-00 ABB

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کنتاکتور 1SFL451001R8011,A110-30-11-80 ABB

تماس بگیرید
  • کنتاکتور يک کليد مکانيکي است که بسته به نوع کاربرد قادر به قطع و وصل کردن مدار در در بازه جريان و ولتاژهاي مختلف ميباشد.
  • امکان کنترلی مصرف کننده از راه دور
  • کنترل مصرف کننده از چند محل
  • امکان طراحی مدار فرمان اتوماتیک براي مراحل مختلف کار مصرف کننده
  • سرعت قطع و وصل زیاد و کم بودن استهلاك کلید
  • هنگام قطع برق، مدار مصرف کننده به وسیلۀ کنتاکتور قطع می شود و شروع به کار دستگاه نیاز به استارت مجدد دارد. در نتیجه از خطرات وصل ناگهانی دستگاه جلوگیري به عمل می آید
  •  از نظر حفاظتی نیز کنتاکتورها مطمئن تر بوده، داراي حفاظت مناسبتر و کامل تر هستند.