تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
  • کلید مینیاتوری یا فیوز مینیاتوری “Miniature Circuit Breaker”  که اختصارا “MCB” نامیده می شود.
  • کلید مینیاتوری سه فاز ABB ، وسیله ای محافظتی در چهار نوع تک پل، دو پل، سه پل و چهار پل و در رنج های مختلفی از ولتاژ و جریان در دو نوع AC و DCتولید می شود.
  • کلید مینیاتوری سه فاز ABB جهت حفاظت از تجهیزات صنعتی استفاده می شود.
  • کلید مینیاتوری سه فاز ABB، کلیدی حفاظت کننده در برابر اضافه جریان و اتصال کوتاه است.