تجهیزات برق صنعتی

Manual motor starter MS116-1.0

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

Manual motor starter MS116-20

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

motor starter MS116-1.6

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

motor starter MS116-25

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

استارت موتور 1SAM250000R1002 ,MS116-0.25

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

استارت موتور MS116-10

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

استارتر موتور MS116-12

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

استارتر موتور MS116-4.0

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کلید استارت دستی موتور MS116-16

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کلید حرارتی 1SAM150000R1012 ,MS325-16

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کلید حرارتی 1SAM250000R1001 ,MS116-0.16

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کلید حرارتی ABB MS116-32

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کلید حرارتی MS116-6.3

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

موتور استارتر MS116-2.5

تماس بگیرید
  • کلید حرارتی وسیله ای جهت حفاظت از موتور در مقابل اتصال کوتاه و اضافه بار می باشد.
  • کلید حرارتی برای خاموش کردن دستی و خاموش کردن موتورها بدون نیاز به فیوز استفاده می شود.
  • کلید‌های حرارتی عملکردی تقربیا شبیه بی متال دارد و همانند بی متال وظیفه حفاظت در برابر اختلات جریان را عهده دار است.