تجهیزات برق صنعتی

بی متال 1SAZ211201R1023 ,TA25DU-1.4

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

بی متال 1SAZ211201R1028 ,TA25DU-2.4 ABB

تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

بی متال 1SAZ211201R1051 ,TA25DU-25 ABB

تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

رله ترمیستوری CM-MSS.41S

تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید
تماس بگیرید

تجهیزات برق صنعتی

کنترل فاز ریلی PR-K2E

تماس بگیرید
  • رله به عنوان یک وسیله حفاظت اقتصادی الکترومکانیکی برای مدار اصلی است.
  • در صورت بروز اضافه بار یا خرابی فاز از موتورها محافظت می کنند.
  • برای حفاظت جریان حرارتی الکترو متور ها در مدارات قدرت طراحی شده اند.
  • نصب آن بسیار آسان است.