مولتی فانکشن تابلویی

Lumel ND10-22100E0 مولتی فانکشن

تماس بگیرید
  • مولتی فانکشن تابلویی توانایی اندازه گیری مقدار موثر ولتاژ و جریان را دارد.
  • مولتی فانکشن تابلویی توانایی اندازه گیری ضریب توان، فرکانس و همچنین THD را دارد.
  • مولتی فانکشن تابلویی توانایی اندازه گیری قدرت فعال و واکنش پذیر، قدرت ظاهری، فعال و ظاهری را دارد.
  • مولتی فانکشن تابلویی توانایی محاسبه بردارهای جریان فاز از مقدار موثر جریان را دارد. و توانایی اندازه گیری شاخص های قدرت و انرژی را دارد.