• تایمر دیجیتال آتونیکس این تایمر ها بر روی 10 حالت برنامه ریزی خروجی و محدوده زمانی (LE3S) قابل تنظیم هستند.
  • تایمر دیجیتال آتونیکس دارای نمایش گرافیکی وضعیت تماسی خروجی (NO / NC) می باشد.
  • تایمر دیجیتال آتونیکس قابلیت نمایش نمودار میله ای از زمان پیشرفت زمان و عملکرد قابل انتخاب توسط سوئیچ دیجیتال جلویی را دارا می باشد.