سنسور فشار و مراحل ساخت آن

سنسور فشار و مراحل ساخت آن

سنسور های فشار در شکلهای مختلف و برای کاربردهای صنعتی مختلف تولید می شوند.

وظیفه سنسور فشار (ترانسمیتر فشار) تبدیل فشار مکانیکی به سیگنال استاندارد الکتریکی است.

هشت مرحله ساخت سنسور فشار

مرحله1: نصب سنسور مبدل فشار به سیگنال الکتریکی در وسط محصول و فیکس کردن آن

مرحله2: نصب PCB یا همان مدارات الکترونیکی برا ی تقویت سیگنال تولید شده و استاندارد کردن آن

مرحله3: ارتباط الکتریکی بین PCB و سنسور فشار برقرار می شود

مرحله 4: انجام تست Autofrettage به منظور اطمینان از عملکرد صحیح سنسور در دراز مدت

مرحله 5: گذاشتن قاب case برای مجموعه و لیبل گذاری توسط لیزر

مرحله6: قرار گرفتن ترمینالهای خروجی برای استفاده کاربر

مرحله7: تست محصول ساخته شده از نظر دقت اندازه گیری فشار. در این مرحله تست High Voltage نیز همزمان انجام می شود.

مرحله8: نصب متعلقات محصول نهایی، قرار دادن دیتا شیت و راهنمای کاربر و قرار دادن محصول نهایی در جعبه

 

نظرات بازدیدکنندگان