سنسور القایی تبریز پژوه سری IPS
 •  سنسور القایی تبریز پژوه سری IPS می توانند وجود و یا عدم وجود شیء از جنس فلزی را تشخیص دهند.
 •  سنسور القایی تبریز پژوه سری IPS دارای انواع مختلفی از جمله سرتخت (Shielded ) و یا غیر شیلد(Unshielded) می باشند.
 •  این سنسور های القایی قابلیت کار در محیط های مختلف با شرایط سخت کاری مانند شرایط دارای رطوبت، گردوغبار و دمای بالا را دارند.
 •  سنسور القایی تبریز پژوه می توانند قطعات فلزی را شناسایی کنند، تعداد آنها را شمارش کنند و ابعادشان را اندازه گیری نمایند.

سنسور القایی تبریز پژوه سری IPS 64 محصول وجود دارد

 • سنسور القایی IPS-302-CN-12 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع سرتخت(شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر میلی متر 12 و فاصله دید 2 میلی متر دارد. دارای محدوده ولتاژ (30-10)VDC می باشد. خروجی سنسور القایی IPS-302-CN-12 از نوع NPN/NC می باشد. همچنین بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی استوانه ای IPS-302-CP-12 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای سر تخت(شیلد)می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 2 میلی متر دارد. دارای محدوده ولتاژ (30-10)VDC می باشد. خروجی سنسور القایی IPS-302-CN-12 از نوع PNP/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی گارانتی دار IPS-302-OP-12 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای سرتخت(شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 2میلی متر دارد. دارای محدوده ولتاژ (30-10)VDC است. خروجی سنسور القایی گارانتی دار IPS-302-OP-12 از نوع PNP/NO می باشد. همچنین بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی NPN تبریز پژوه با کد IPS-302-ON-12 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای سرتخت(شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12  فاصله دید 2 میلی متر دارد. خروجی سنسور القایی IPS-302-ON-12 از نوع NPN/NO می باشد. دارای محدوده ولتاژ(30-10)VDC است. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی تبریز پژوه IPS-402-N-12 چهار سیم با شکل ظاهری استوانه ای سرتخت(شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر mm12  فاصله دید 2 mm دارد. خروجی سنسور القایی تبریز پژوه IPS-402-N-12 از نوع NPN-NO/NC می باشد. دارای محدوده ولتاژ(30-10)VDC است. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی سرتخت IPS-402-P-12 چهار سیم با شکل ظاهری استوانه ای می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر میلی متر 12 و فاصله دید 2 میلی متر دارد. دارای محدوده ولتاژ(30-10)VDC است. خروجی سنسور القایی سرتخت IPS-402-P-12 از نوع PNP-NO/NC می باشد. همچنین بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مجاورتی حساس به فلز IPS-202-OA-12 دو سیم با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع سرتخت(شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر میلی متر 12 و فاصله دید 2 میلی متر دارد. خروجی سنسور مجاورتی حساس به فلز IPS-202-OA-12 از نوع AC/NO می باشد. ورودی این سنسور مقدار (250-90) VAC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی دوسیم IPS-202-CA-12 دارای شکل ظاهری استوانه ای و از نوع سرتخت(شیلد) است. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 2 میلی متر دارد. خروجی سنسور القایی دوسیم IPS-202-CA-12 از نوع AC/NC می باشد و ورودی این سنسور مقدار (250-90) VAC است. همچنین بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی ایرانی IPS-202-CD-12 دو سیم با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع سرتخت(شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 2 میلی متر دارد.دارای محدوده ولتاژ (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی ایرانی IPS-202-CD-12 از نوع DC/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی DC IPS-202-OD-12 دو سیم با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع سرتخت(شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 2 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است خروجی سنسور القایی IPS-202-OD-12 از نوع DC/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پراکسی سوییچ تبریز پژوه IPS-308-OP-18 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع معمولی غیر شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 18  فاصله دید 8 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی پراکسی سوییچ تبریز پژوه IPS-308-OP-18 از نوع PNP/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی سه سیم IPS-304-CP-12 با شکل ظاهری استوانه ای می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 4 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی سه سیم IPS-304-CP-12 از نوع PNP/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی غیر شیلد IPS-304-OP-12 سه سیم  با شکل ظاهری استوانه ای می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 4 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است و خروجی سنسور القایی غیر شیلد IPS-304-OP-12 از نوع PNP/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • Proximity Sensor IPS-304-ON-12 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع غیرشیلد می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 4 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی Proximity Sensor IPS-304-ON-12 از نوع NPN/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Vicinity Sensor IPS-404-N-12 چهار سیم است و شکل ظاهری استوانه ای و غیر شیلد دارد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 4 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی Vicinity Sensor IPS-404-N-12 از نوع NPN-NO/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی چهار سیم IPS-404-P-12 دارای شکل ظاهری استوانه ای و از نوع غیر شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12  فاصله دید 4 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی چهار سیم IPS-404-P-12 از نوع PNP-NO/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پراکسیمیتی سنسور IPS-204-OA-12 دو سیم دارای شکل ظاهری استوانه ای و از نوع غیر شیلد است. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 4میلی متر دارد. خروجی پراکسیمیتی سنسور IPS-204-OA-12 از نوع AC/NO می باشد و ورودی این سنسور مقدار (250-90) VAC است. همچنین بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی استاندارد IPS-204-CA-12 دو سیم دارای شکل ظاهری استوانه ای و از نوع غیر شیلد است. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 4میلی متر دارد. خروجی سنسور القایی استاندارد IPS-204-CA-12 از نوع AC/NC می باشد و ورودی این سنسور مقدار (250-90) VAC است. همچنین بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی دوسیم تبریز پژوه IPS-204-CD-12 با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع غیر شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر میلی متر 12 و فاصله دید 4 میلی متر دارد. خروجی سنسور القایی دوسیم تبریز پژوه IPS-204-CD-12 از نوع DC/NC می باشد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پراکسیمیتی سوییچ IPS-204-OD-12 دو سیم با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع غیرشیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر میلی متر 12 و فاصله دید 4 میلی متر دارد. خروجی پراکسیمیتی سوییچ IPS-204-OD-12 از نوع DC/NO می باشد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پراکسی سوییچ تبریز پژوه IPS-305-CN-18 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع سرتخت می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 18میلی متر فاصله دید 5میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی پراکسی سوییچ تبریز پژوه IPS-305-CN-18 از نوع NPN/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی تمام رزوه IPS-305-CP-18 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 18میلی متر فاصله دید 5میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی تمام رزوه IPS-305-CP-18 از نوع PNP/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور استوانه ای تمام رزوه IPS-305-OP-18 سه سیم با شکل ظاهری سیلندری از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 18میلی متر فاصله دید 5 میلی متری دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور استوانه ای تمام رزوه IPS-305-OP-18 از نوع (Normal Open) PNP/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور ایرانی تبریز پژوه IPS-305-ON-18 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع سرتخت می باشد. این سنسور القایی با قطری برابر 18میلی متر فاصله دید 5میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور ایرانی تبریز پژوه IPS-305-ON-18 از نوع (Normal Open) NPN/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور سیلندری IPS-405-N-18 چهار سیم با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 18 میلی متر فاصله دید 5 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور سیلندری IPS-405-N-18 از نوع NPN-NO/NC (Normal Open/Normal Close) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور سیلندری ایرانی IPS-405-P-18 از برند تبریز پژوه چهار سیم با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 18 میلی متر فاصله دید 5 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور سیلندری ایرانی IPS-405-P-18 از نوع PNP-NO/NC (Normal Open/Normal Close) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور استوانه ای تبریز پژوه IPS-205-OA-18 دو سیم و از نوع شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 18میلی متر و فاصله دید 5 میلی متر دارد. خروجی سنسور استوانه ای تبریز پژوه IPS-205-OA-18 از نوع AC/NO (Normal Open) می باشد. ورودی این سنسور مقدار (250-90) VAC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور استوانه ای دوسیم IPS-205-CA-18 تبریز پژوه یک سنسور القایی و از نوع شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 18 میلی متر و فاصله دید 5 میلی متر دارد. خروجی سنسور استوانه ای دوسیم IPS-205-CA-18 از نوع AC/NC (Normal Close) می باشد. ورودی این سنسور مقدار (250-90) VAC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور سیلندری دوسیم IPS-205-CD-18 از برند تبریز پژوه یک سنسور القایی و از نوع شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 18میلی متر و فاصله دید 5میلی متر دارد. خروجی سنسور سیلندری دوسیم IPS-205-CD-18 از نوع (Normal Close) DC/NC می باشد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور سیلندری تمام رزوه IPS-205-OD-18 از برند تبریز پژوه دوسیم بوده و از نوع شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 18میلی متر و فاصله دید 5 میلی متر دارد. خروجی سنسور سیلندری تمام رزوه IPS-205-OD-18 از نوع DC/NO (Normal Open) می باشد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور استوانه ای سه سیم IPS-308-CN-18 یک سنسور مجاورتی القایی می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 18 میلی متر فاصله دید 8 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور استوانه ای سه سیم IPS-308-CN-18 از نوع NPN/NC (Normal Close) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور سیلندری تبریز پژوه IPS-308-CP-18 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای و غیر شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 18میلی متر فاصله دید 8 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور سیلندری تبریز پژوه IPS-308-CP-18 از نوع PNP/NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Proximity Sensor تبریز پژوه IPS-304-CN-12 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع غیرشیلد می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 12میلی متر فاصله دید 4 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی Proximity Sensor تبریز پژوه IPS-304-CN-12 از نوع NPN/NC (Normal Close) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مجاورتی تبریز پژوه IPS-308-ON-18 سه سیمه با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع غیرشیلد می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 18میلی متر فاصله دید 8 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور مجاورتی تبریز پژوه IPS-308-ON-18 از نوع NPN/NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مجاورتی حساس به فلز IPS-408-N-18 چهار سیم با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع غیر شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 18 میلی متر فاصله دید 8 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور مجاورتی حساس به فلز IPS-408-N-18 از نوع NPN-NO/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی با سنس بالا IPS-408-P-18 از برند تبریز پژوه چهار سیمه، با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع غیر شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 18میلی متر فاصله دید 8 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی با سنس بالا IPS-408-P-18 از نوع (Normal Open/Normal Close)PNP-NO/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس...

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی با فاصله دید بالا IPS-208-OA-18 از برند تبریز پژوه دو سیمه بوده، با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع غیرشیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 18 میلی متر و فاصله دید 8 میلی متر دارد. خروجی سنسور القایی با فاصله دید بالا IPS-208-OA-18 از نوع AC/NO (Normal Open) می باشد. ورودی این سنسور مقدار (250-90) VAC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری...

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی با فاصله سنس بالا IPS-208-CA-18 از برند تبریز پژوه دو سیمه بوده و از نوع غیرشیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 18 میلی متر و فاصله دید 8 میلی متر دارد. خروجی سنسور القایی با فاصله سنس بالا IPS-208-CA-18 از نوع AC/NC (Normal Close) می باشد. ورودی این سنسور مقدار (250-90) VAC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • پراکسیمیتی سوییچ دوسیم IPS-208-CD-18 از برند تبریز پژوه یک سنسور القایی و از نوع غیر شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 18میلی متر و فاصله دید 8میلی متر دارد. خروجی پراکسیمیتی سوییچ دوسیم IPS-208-CD-18 از نوع (Normal Close) DC/NC می باشد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی ایرانی دوسیم IPS-208-OD-18 از برند تبریز پژوه یک سنسور القایی و از نوع شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 18میلی متر و فاصله دید 8میلی متر دارد. خروجی سنسور القایی ایرانی دوسیم IPS-208-OD-18 از نوع (Normal Open) DC/NO می باشد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مجاورتی سه سیم IPS-310-CN-30 یک سنسور القایی سرتخت از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 30 میلی متر فاصله دید 10 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور مجاورتی سه سیم IPS-310-CN-30 از نوع NPN/NC (Normal Close) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی PNP تبریز پژوه IPS-310-CP-30 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای و سرتخت (شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 10میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی PNP تبریز پژوه IPS-310-CP-30 از نوع NC (Normal Close) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی Flush IPS-310-OP-30 یک سنسور مجاورتی القایی سه سیمه می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 30 میلی متر فاصله دید 10 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی Flush IPS-310-OP-30 از نوع PNP/NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مجاورتی Non Flush IPS-310-ON-30 سه سیمه با شکل ظاهری استوانه ای می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 10 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور مجاورتی Non Flush IPS-310-ON-30 از نوع NPN/NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مجاورتی چهار سیم IPS-410-N-30 از برند تبریز پژوه با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع سرتخت می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 30 میلی متر فاصله دید10 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور مجاورتی چهار سیم IPS-410-N-30 از نوع NPN-NO/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی با خروجی هم باز هم بسته IPS-410-P-30 از برند تبریز پژوه چهار سیمه، با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع سرتخت (شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 10 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی با خروجی هم باز هم بسته IPS-410-P-30 از نوع PNP می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج...

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور مجاورتی دو سیم IPS-210-OA-30 از برند تبریز پژوه دو سیمه بوده، با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 30 میلی متر و فاصله دید 10 میلی متر دارد. خروجی سنسور مجاورتی دو سیم IPS-210-OA-30 از نوع AC/NO (Normal Open) می باشد. ورودی این سنسور مقدار (250-90) VAC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور سیلندری حساس به فلز IPS-210-CA-30 از برند تبریز پژوه دو سیمه بوده و از نوع غیرشیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 30 میلی متر و فاصله دید 10 میلی متر دارد. خروجی سنسور سیلندری حساس به فلز IPS-210-CA-30 از نوع AC/NC (Normal Close) می باشد. ورودی این سنسور مقدار (250-90) VAC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پراکسیمیتی سوییچ تبریز پژوه IPS-210-CD-30 یک سنسور القایی دو سیم و از نوع شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 30میلی متر و فاصله دید 10میلی متر دارد. خروجی پراکسیمیتی سوییچ تبریز پژوه IPS-210-CD-30 از نوع (Normal Close) DC/NC می باشد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پراکسی سوییچ دوسیمه IPS-210-OD-30 از برند تبریز پژوه یک سنسور القایی و از نوع شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 30میلی متر و فاصله دید 10میلی متر دارد. خروجی پراکسی سوییچ دوسیمه IPS-210-OD-30 از نوع (Normal Open) DC/NO می باشد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • پراکسی سوییچ ایرانی IPS-315-CN-30 یک سنسور القایی معمولی از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 30 میلی متر فاصله دید 15 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی پراکسی سوییچ ایرانی IPS-315-CN-30 از نوع NPN/NC (Normal Close) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • اینداکتیو سنسور IPS-315-CP-30 از برند تبریز پژوه سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای و معمولی (غیر شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 15میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی PNP تبریز پژوه IPS-310-CP-30 از نوع PNP/NC (Normal Close)می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف