لیست محصولات این تولید کننده تبریز پژوه

لیست مقایسه محصولات

انصراف
 • Capacitive sensor CPS-220-OA-30 سنسوری دوسیم و غیر شیلد از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 20میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (250-20) VAC است. خروجی Capacitive sensor CPS-220-OA-30 از نوع AC/NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Proximity Sensor IPS-304-ON-12 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع غیرشیلد می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 4 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی Proximity Sensor IPS-304-ON-12 از نوع NPN/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Proximity Sensor تبریز پژوه IPS-304-CN-12 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع غیرشیلد می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 12میلی متر فاصله دید 4 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی Proximity Sensor تبریز پژوه IPS-304-CN-12 از نوع NPN/NC (Normal Close) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • Vicinity Sensor IPS-404-N-12 چهار سیم است و شکل ظاهری استوانه ای و غیر شیلد دارد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 4 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی Vicinity Sensor IPS-404-N-12 از نوع NPN-NO/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • اینداکتیو سنسور IPS-315-CP-30 از برند تبریز پژوه سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای و معمولی (غیر شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 15میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی PNP تبریز پژوه IPS-310-CP-30 از نوع PNP/NC (Normal Close)می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • اینداکتیو سنسور ایرانی IPS-215-CD-30 یک سنسور القایی دو سیم از برند تبریز پژوه و از نوع غیر شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 30میلی متر و فاصله دید 15میلی متر دارد. خروجی اینداکتیو سنسور ایرانی IPS-215-CD-30 از نوع (Normal Close) DC/NC می باشد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • اینداکتیو سنسور تبریز پژوه IPS-215-CA-30 دو سیمه بوده و از نوع غیرشیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 30 میلی متر و فاصله دید 15 میلی متر دارد. خروجی اینداکتیو سنسور تبریز پژوه IPS-215-CA-30 از نوعClose) AC/NC (Normal  می باشد. ورودی این سنسور مقدار (250-90) VAC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • اینداکتیو سنسور دو سیم IPS-215-OA-30 از برند تبریز پژوه دو سیمه بوده و از نوع غیرشیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 30 میلی متر و فاصله دید 15 میلی متر دارد. خروجی اینداکتیو سنسور دو سیم IPS-215-OA-30 از نوع AC/NO (Normal Open) می باشد. ورودی این سنسور مقدار (250-90) VAC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور استوانه ای تبریز پژوه IPS-205-OA-18 دو سیم و از نوع شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 18میلی متر و فاصله دید 5 میلی متر دارد. خروجی سنسور استوانه ای تبریز پژوه IPS-205-OA-18 از نوع AC/NO (Normal Open) می باشد. ورودی این سنسور مقدار (250-90) VAC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور استوانه ای تمام رزوه IPS-305-OP-18 سه سیم با شکل ظاهری سیلندری از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 18میلی متر فاصله دید 5 میلی متری دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور استوانه ای تمام رزوه IPS-305-OP-18 از نوع (Normal Open) PNP/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور استوانه ای دوسیم IPS-205-CA-18 تبریز پژوه یک سنسور القایی و از نوع شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 18 میلی متر و فاصله دید 5 میلی متر دارد. خروجی سنسور استوانه ای دوسیم IPS-205-CA-18 از نوع AC/NC (Normal Close) می باشد. ورودی این سنسور مقدار (250-90) VAC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور استوانه ای سه سیم IPS-308-CN-18 یک سنسور مجاورتی القایی می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 18 میلی متر فاصله دید 8 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور استوانه ای سه سیم IPS-308-CN-18 از نوع NPN/NC (Normal Close) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی DC IPS-202-OD-12 دو سیم با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع سرتخت(شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 2 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است خروجی سنسور القایی IPS-202-OD-12 از نوع DC/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی Flush IPS-310-OP-30 یک سنسور مجاورتی القایی سه سیمه می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 30 میلی متر فاصله دید 10 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی Flush IPS-310-OP-30 از نوع PNP/NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی IPS-302-CN-12 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع سرتخت(شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر میلی متر 12 و فاصله دید 2 میلی متر دارد. دارای محدوده ولتاژ (30-10)VDC می باشد. خروجی سنسور القایی IPS-302-CN-12 از نوع NPN/NC می باشد. همچنین بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی NPN تبریز پژوه با کد IPS-302-ON-12 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای سرتخت(شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12  فاصله دید 2 میلی متر دارد. خروجی سنسور القایی IPS-302-ON-12 از نوع NPN/NO می باشد. دارای محدوده ولتاژ(30-10)VDC است. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی PNP تبریز پژوه IPS-310-CP-30 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای و سرتخت (شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 10میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی PNP تبریز پژوه IPS-310-CP-30 از نوع NC (Normal Close) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی آنالوگ IPS-305-AV-18 از برند تبریز پژوه یک سنسور القایی سه سیم و از نوع شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 18میلی متر و فاصله دید 5میلی متر دارد. ورودی سنسور القایی آنالوگ IPS-305-AV-18مقدار (30-15) VDC است و خروجی آن (0-10)VDC می باشد. این سنسور القایی آنالوگ بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی آنالوگ ایرانی IPS-310-AV-30 از برند تبریز پژوه یک سنسور القایی سه سیم و از نوع شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 30میلی متر و فاصله دید 10میلی متر دارد. ورودی سنسور القایی آنالوگ ایرانی IPS-310-AV-30 مقدار (30-15) VDC است و خروجی آن (0-10)VDC می باشد. این سنسور القایی آنالوگ بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی آنالوگ تبریز پژوه IPS-308-AV-18 یک سنسور القایی سه سیم و از نوع غیر شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی آنالوگ قطری برابر 18میلی متر و فاصله دید 8میلی متر دارد. ورودی سنسور القایی آنالوگ تبریز پژوه IPS-308-AV-18مقدار (30-15) VDC است و خروجی آن (0-10)VDC می باشد. این سنسور القایی آنالوگ بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی استاندارد IPS-204-CA-12 دو سیم دارای شکل ظاهری استوانه ای و از نوع غیر شیلد است. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 4میلی متر دارد. خروجی سنسور القایی استاندارد IPS-204-CA-12 از نوع AC/NC می باشد و ورودی این سنسور مقدار (250-90) VAC است. همچنین بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی استوانه ای IPS-302-CP-12 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای سر تخت(شیلد)می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 2 میلی متر دارد. دارای محدوده ولتاژ (30-10)VDC می باشد. خروجی سنسور القایی IPS-302-CN-12 از نوع PNP/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی ایرانی IPS-202-CD-12 دو سیم با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع سرتخت(شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 2 میلی متر دارد.دارای محدوده ولتاژ (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی ایرانی IPS-202-CD-12 از نوع DC/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی ایرانی دوسیم IPS-208-OD-18 از برند تبریز پژوه یک سنسور القایی و از نوع شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 18میلی متر و فاصله دید 8میلی متر دارد. خروجی سنسور القایی ایرانی دوسیم IPS-208-OD-18 از نوع (Normal Open) DC/NO می باشد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی با خروجی هم باز هم بسته IPS-410-P-30 از برند تبریز پژوه چهار سیمه، با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع سرتخت (شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 10 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی با خروجی هم باز هم بسته IPS-410-P-30 از نوع PNP می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج...

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی با سنس بالا IPS-408-P-18 از برند تبریز پژوه چهار سیمه، با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع غیر شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 18میلی متر فاصله دید 8 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی با سنس بالا IPS-408-P-18 از نوع (Normal Open/Normal Close)PNP-NO/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس...

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی با فاصله دید بالا IPS-208-OA-18 از برند تبریز پژوه دو سیمه بوده، با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع غیرشیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 18 میلی متر و فاصله دید 8 میلی متر دارد. خروجی سنسور القایی با فاصله دید بالا IPS-208-OA-18 از نوع AC/NO (Normal Open) می باشد. ورودی این سنسور مقدار (250-90) VAC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری...

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی با فاصله سنس بالا IPS-208-CA-18 از برند تبریز پژوه دو سیمه بوده و از نوع غیرشیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 18 میلی متر و فاصله دید 8 میلی متر دارد. خروجی سنسور القایی با فاصله سنس بالا IPS-208-CA-18 از نوع AC/NC (Normal Close) می باشد. ورودی این سنسور مقدار (250-90) VAC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی تبریز پژوه IPS-402-N-12 چهار سیم با شکل ظاهری استوانه ای سرتخت(شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر mm12  فاصله دید 2 mm دارد. خروجی سنسور القایی تبریز پژوه IPS-402-N-12 از نوع NPN-NO/NC می باشد. دارای محدوده ولتاژ(30-10)VDC است. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی تمام رزوه IPS-305-CP-18 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 18میلی متر فاصله دید 5میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی تمام رزوه IPS-305-CP-18 از نوع PNP/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی دوسیم IPS-202-CA-12 دارای شکل ظاهری استوانه ای و از نوع سرتخت(شیلد) است. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 2 میلی متر دارد. خروجی سنسور القایی دوسیم IPS-202-CA-12 از نوع AC/NC می باشد و ورودی این سنسور مقدار (250-90) VAC است. همچنین بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی دوسیم تبریز پژوه IPS-204-CD-12 با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع غیر شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر میلی متر 12 و فاصله دید 4 میلی متر دارد. خروجی سنسور القایی دوسیم تبریز پژوه IPS-204-CD-12 از نوع DC/NC می باشد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی سرتخت IPS-402-P-12 چهار سیم با شکل ظاهری استوانه ای می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر میلی متر 12 و فاصله دید 2 میلی متر دارد. دارای محدوده ولتاژ(30-10)VDC است. خروجی سنسور القایی سرتخت IPS-402-P-12 از نوع PNP-NO/NC می باشد. همچنین بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی سه سیم IPS-304-CP-12 با شکل ظاهری استوانه ای می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 4 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی سه سیم IPS-304-CP-12 از نوع PNP/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی غیر شیلد IPS-304-OP-12 سه سیم  با شکل ظاهری استوانه ای می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 4 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است و خروجی سنسور القایی غیر شیلد IPS-304-OP-12 از نوع PNP/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی قطر 14میلی متر IPS-203-NM-14 از برند تبریز پژوه می باشد، شکل ظاهری این نوع سنسور استوانه ای و از نوع شیلد است. این نوع سنسور القایی فاصله دید 3میلی متر دارد. خروجی سنسور القایی قطر 14میلی متر IPS-203-NM-14 از نوع DC می باشد. ورودی این سنسور مقدار (8.2)VDC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی چهار سیم IPS-404-P-12 دارای شکل ظاهری استوانه ای و از نوع غیر شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12  فاصله دید 4 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور القایی چهار سیم IPS-404-P-12 از نوع PNP-NO/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور القایی گارانتی دار IPS-302-OP-12 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای سرتخت(شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر میلی متر 12 فاصله دید 2میلی متر دارد. دارای محدوده ولتاژ (30-10)VDC است. خروجی سنسور القایی گارانتی دار IPS-302-OP-12 از نوع PNP/NO می باشد. همچنین بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور الکترو مغناطیسی ایرانی IPS-215-OD-30 از برند تبریز پژوه یک سنسور القایی و از نوع غیر شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی قطری برابر 30میلی متر و فاصله دید 15میلی متر دارد. خروجی سنسور الکترو مغناطیسی ایرانی IPS-215-OD-30 از نوع (Normal Open) DC/NO می باشد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است و بدنه ای از جنس برنج آبکاری شده دارد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور الکترومغناطیسی IPS-315-OP-30 از برند تبریز پژوه یک سنسور مجاورتی القایی سه سیمه معمولی (غیر شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 30 میلی متر فاصله دید 15 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور الکترومغناطیسی IPS-315-OP-30 از نوع PNP/NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور الکترومغناطیسی تبریز پژوه IPS-415-P-30 چهار سیمه، با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع (غیر شیلد) می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 15میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور الکترومغناطیسی تبریز پژوه IPS-415-P-30 از نوع PNP/NO-NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور الکترومغناطیسی سه سیم IPS-315-ON-30 یک سنسور القایی غیر شیلد از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 30 میلی متر فاصله دید 15 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور الکترومغناطیسی سه سیم IPS-315-ON-30 از نوع NPN/NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور الکترومغناطیسی چهار سیم IPS-415-N-30 از برند تبریز پژوه با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع معمولی غیر شیلد می باشد. این نوع سنسور القایی با قطری برابر 30 میلی متر فاصله دید15 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور الکترومغناطیسی چهار سیم IPS-415-N-30 از نوع NPN-NO/NC می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور ایرانی تبریز پژوه IPS-305-ON-18 سه سیم با شکل ظاهری استوانه ای و از نوع سرتخت می باشد. این سنسور القایی با قطری برابر 18میلی متر فاصله دید 5میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور ایرانی تبریز پژوه IPS-305-ON-18 از نوع (Normal Open) NPN/NO می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور حساس به مواد CPS-310-CP-30 سنسوری سه سیمه و شیلد از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 10میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور حساس به مواد CPS-310-CP-30 از نوع PNP/NC (Normal Close) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور حساس به مواد تبریز پژوه CPS-320-OP-30 سنسوری سه سیمه و غیر شیلد می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 20میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور حساس به مواد تبریز پژوه CPS-320-OP-30 از نوع PNP/NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور حساس به مواد دو سیم CPS-210-CA-30 سنسوری شیلد از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 10میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (250-20) VAC است. خروجی سنسور حساس به مواد دو سیم CPS-210-CA-30 از نوع AC/NC(Normal Close) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور حساس به مواد سه سیم CPS-310-ON-30 سنسوری شیلد از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 10میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور حساس به مواد سه سیم CPS-310-ON-30 از نوع NPN/NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی CPS-310-CN-18 سنسوری سه سیمه و غیر شیلد از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 18 میلی متر فاصله دید 10 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور خازنی CPS-310-CN-18 از نوع NPN/NC (Normal Close) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی non flush CPS-320-ON-30 سنسوری سه سیمه از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 20 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور خازنی non flush CPS-320-ON-30 از نوع NPN/NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی Normal Open CPS-310-OP-30 سنسوری سرتخت (شیلد) و سه سیم از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 30میلی متر فاصله دید 30میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور خازنی Normal Open CPS-310-OP-30 از نوع PNP می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • سنسور خازنی ایرانی CPS-310-ON-18 سنسوری سه سیمه و غیر شیلد از برند تبریز پژوه می باشد. این نوع سنسور خازنی با قطری برابر 18 میلی متر فاصله دید 10 میلی متر دارد. ورودی این سنسور مقدار (30-10) VDC است. خروجی سنسور خازنی ایرانی CPS-310-ON-18 از نوع NPN/NO (Normal Open) می باشد. همچنین بدنه این سنسور از جنس برنج آبکاری شده است.

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف