•  ABB AF09-30-10-13کنتاکتور سری AF از برند ABB میباشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO و یک کنتاکت کمکی NO بوده و جریان کنتاکت های اصلی 9 آمپر است.کنتاکتور ABB AF09-30-10-13 برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده میشود. در بازار با عنوان 1SBL137001R1310 هم شناخته می شود.

  6 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ABB AF16-30-10-13کنتاکتور سری AF از برند ABB میباشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO و یک کنتاکت کمکی NO بوده و جریان کنتاکت های اصلی 16 آمپر است.کنتاکتور ABB AF16-30-10-13 برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده میشود. کنتاکتور  ABB AF16-30-10-13 که در بازار با عنوان 1SBL177001R1310 هم شناخته می شود 

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ABB AF26-30-00-13کنتاکتور سری AF از برند ABB میباشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO بوده و جریان کنتاکت های اصلی 26 آمپر است.کنتاکتور ABB AF26-30-00-13 برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده میشود. کنتاکتور  ABB AF26-30-00-13 که در بازار با عنوان 1SBL237001R1300 هم شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ABB AF30-30-00-13کنتاکتور سری AF از برند ABB میباشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO بوده و جریان کنتاکت های اصلی آن 30 آمپر است.کنتاکتور ABB AF30-30-00-13 برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده میشود. کنتاکتور  ABB AF30-30-00-13 که در بازار با عنوان 1SBL277001R1300 هم شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ABB AF38-30-00-13کنتاکتور سری AF از برند ABB میباشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO بوده و جریان کنتاکت های اصلی آن 38 آمپر است.کنتاکتور ABB AF38-30-00-13 برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده میشود. کنتاکتور ABB AF38-30-00-13 که در بازار با عنوان 1SBL297001R1300 هم شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ABB AF40-30-11-13کنتاکتور سری AF از برند ABB میباشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO ویک کنتاکت کمکی NO و همچنین یک کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی آن 40 آمپر است.کنتاکتور ABB AF40-30-11-13 برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده میشود. کنتاکتور  ABB AF40-30-11-13 که در بازار با عنوان 1SBL347001R1311...

  1 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ABB AF52-30-11-13کنتاکتور سری AF از برند ABB میباشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO ویک کنتاکت کمکی NO و همچنین یک کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی آن 52 آمپر است.کنتاکتور ABB AF52-30-11-13 برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده میشود. کنتاکتور  ABB AF52-30-11-13 که در بازار با عنوان 1SBL367001R1311...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ABB AF65-30-11-13کنتاکتور سری AF از برند ABB میباشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO ویک کنتاکت کمکی NO و همچنین یک کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی آن 65 آمپر است.کنتاکتور ABB AF65-30-11-13 برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده میشود. کنتاکتور  ABB AF65-30-11-13 که در بازار با عنوان 1SBL387001R1311...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ABB AF80-30-11-13کنتاکتور سری AF از برند ABB میباشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO ویک کنتاکت کمکی NO و همچنین یک کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی آن 80 آمپر است.کنتاکتور ABB AF80-30-11-13 برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده میشود. کنتاکتور  ABB AF80-30-11-13 که در بازار با عنوان 1SBL397001R1311...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ABB AF96-30-11-13کنتاکتور سری AF از برند ABB میباشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO ویک کنتاکت کمکی NO و همچنین یک کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی آن 96 آمپر است.کنتاکتور ABB AF96-30-11-13 برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده میشود. کنتاکتور  ABB AF96-30-11-13 که در بازار با عنوان 1SBL407001R1311...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ABB AF116-30-11-13کنتاکتور سری AF از برند ABB میباشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO ویک کنتاکت کمکی NO و همچنین یک کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی آن 116 آمپر است.کنتاکتور ABB AF116-30-11-13 برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده میشود. کنتاکتور  ABB AF116-30-11-13 که در بازار با عنوان...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ABB AF140-30-11-13کنتاکتور سری AF از برند ABB میباشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO ویک کنتاکت کمکی NO و همچنین یک کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی آن 140 آمپر است.کنتاکتور ABB AF140-30-11-13 برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده میشود. کنتاکتور  ABB AF140-30-11-13 که در بازار با عنوان...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ABB AF146-30-11-13کنتاکتور سری AF از برند ABB میباشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO ویک کنتاکت کمکی NO و همچنین یک کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی آن 146 آمپر است.کنتاکتور ABB AF146-30-11-13 برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده میشود. کنتاکتور  ABB AF146-30-11-13 که در بازار با عنوان...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ABB AF190-30-11-13کنتاکتور سری AF از برند ABB میباشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO ویک کنتاکت کمکی NO و همچنین یک کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی آن 190 آمپر است.کنتاکتور ABB AF190-30-11-13 برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده میشود. کنتاکتور  ABB AF190-30-11-13 که در بازار با عنوان...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ABB AF205-30-11-13کنتاکتور سری AF از برند ABB میباشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO ویک کنتاکت کمکی NO و همچنین یک کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی آن 205 آمپر است.کنتاکتور ABB AF205-30-11-13 برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده میشود. کنتاکتور  ABB AF205-30-11-13 که در بازار با عنوان...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ABB AF265-30-11-13کنتاکتور سری AF از برند ABB میباشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO ویک کنتاکت کمکی NO و همچنین یک کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی آن 265 آمپر است.کنتاکتور ABB AF265-30-11-13 برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده میشود. کنتاکتور  ABB AF265-30-11-13 که در بازار با عنوان...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ABB AF305-30-11-13کنتاکتور سری AF از برند ABB میباشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO ویک کنتاکت کمکی NO و همچنین یک کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی آن 305 آمپر است.کنتاکتور ABB AF305-30-11-13 برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده میشود. کنتاکتور  ABB AF305-30-11-13 که در بازار با عنوان...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 •  ABB AF400-30-11-70کنتاکتور سری AF از برند ABB میباشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO ویک کنتاکت کمکی NO و همچنین یک کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی آن 400 آمپر است.کنتاکتور ABB AF400-30-11-70 برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده میشود. کنتاکتور  ABB AF400-30-11-70 که در بازار با عنوان...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور 30 آمپر 220 ولت AF30-30-00-11 ABB دارای ورودی از نوع DC با ولتاژ (220)VDC می باشد. کنتاکتور AF30 عمدتاً برای کنترل موتورهای 3 فاز استفاده می شوند. کنتاکتورهای AF می توانند تغییرات ولتاژ بزرگ را مدیریت کنند. کد فرعی این محصول 1SBL277001R1100 می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور 16 آمپر 220 ولت AF16-30-10-11 ABB کنتاکتور سری AF از برند ABB می باشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO و صفر کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی 16 آمپر است. کنتاکتور 16 آمپر 220 ولت AF16-30-10-11 ABB  برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده می شود. این کنتاکتور در بازار با عنوان 1SBL177001R1110 هم...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور 26 آمپر 220 ولت AF26-30-00-11 ABB دارای ورودی از نوع DC با ولتاژ (220)VDC می باشد. کنتاکتور AF عمدتاً برای کنترل موتورهای 3 فاز استفاده می شوند. کنتاکتورهای AF می توانند تغییرات ولتاژ بزرگ را مدیریت کنند. این کنتاکتور در بازار با کد 1SBL237001R1100 شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور 12 آمپر 220 ولت AF12-30-10-11 ABB کنتاکتور سری AF از برند ABB می باشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO و صفر کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی 12 آمپر است. کنتاکتور 12 آمپر 220 ولت AF12-30-10-11 ABB برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده می شود. در بازار با عنوان 1SBL157001R1100 هم شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور 9 آمپر 220 ولت AF9-30-10-11 ABB کنتاکتور سری AF از برند ABB می باشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO و صفر کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی 9 آمپر است. کنتاکتور 9 آمپر 220 ولت AF9-30-10-11 ABB برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده می شود. در بازار با عنوان 1SBL137001R1110 هم شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور 750 آمپر AF750-30-11-70 ABB کنتاکتور سری AF از برند ABB می باشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO و صفر کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی 750 آمپر است. کنتاکتور 750 آمپر AF750-30-11-70 ABB برای راه اندازی انواع موتورهای سه فاز DC/AC استفاده می شود. این کنتاکتور در بازار با کد 1SFL637001R7011 شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور رو بردی B6-30-01 از برند ABB می باشد. این کنتاکتور دارای جریان 6 آمپر و یک کنتاکت اصلی NO و صفر کنتاکت کمکی NC بوده و دارای 1 پایانه تماس کمکی و پیچ است. کنتاکتور رو بردی B6-30-01 برای ساختمانهای تجاری و کاربردهای صنعتی برای کنترل بارهای تک یا سه فاز تا 4 کیلو وات کاربرد دارد. این نوع کنتاکتور روبردی در بازار با کدGJL1211001R0011 شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • مینی کنتاکتور B7-30-01 ABB دارای جریان 7 آمپر و یک کنتاکت اصلی NO و صفر کنتاکت کمکی NC بوده و دارای 1 پایانه تماس کمکی و پیچ است. کنتاکتور رو بردی B6-30-01 برای ساختمانهای تجاری و کاربردهای صنعتی برای کنترل بارهای تک یا سه فاز تا 4 کیلو وات کاربرد دارد. این مینی کنتاکتور با کد GJL1311001R0011 نیز در بازار شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور رو بردی B7-30-10 ABB دارای سه کنتاکت اصلی NO و صفر کنتاکت کمکی NC است. کنتاکتور رو بردی B7-30-10 ABBبرای ساختمانهای تجاری و کاربردهای صنعتی برای کنترل بارهای تک یا سه فاز تا 5/5کیلو وات کاربرد دارد. این محصول در بازار با کد 1SAZ211201R1028 شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور 12 آمپر 1SBL161001R8010 ,B12-30-10 ABB دارای سه کنتاکت اصلی NO و صفر کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی 12 آمپر است. کنتاکتور 12 آمپر B12-30-10 ABB برای راه اندازی انواع موتورهای سه فاز به طور کلی برای کنترل مدارهای قدرت تا 690 ولت AC یا 220 ولت DC استفاده می شوند. 

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور 300 آمپر 1SFL551001R8011,A300-30-11-80دارای سه کنتاکت اصلی NO و صفر کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی 300 آمپر است. کنتاکتور 300 آمپر A300-30-11-80 ABB برای راه اندازی انواع موتورهای سه فاز با حداکثر ولتاژ 690V استفاده می شود. این کنتاکتور دارای ابعاد 203*245*188 میلی متر می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور A185-30-11-80 ABB دارای سه کنتاکت اصلی NO و صفر کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی 185 آمپر است. کنتاکتور A185-30-11-80 ABB برای راه اندازی انواع موتورهای سه فاز با حداکثر ولتاژ 1000V استفاده می شود. این کنتاکتور دارای ابعاد 178*232*167 میلی متر می باشد. این کنتاکتور با کد 1SFL491001R8011 در بازار شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور A110-30-11-80 ABB دارای سه کنتاکت اصلی NO و صفر کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی 110 آمپر است. کنتاکتور A110-30-11-80 ABB برای راه اندازی انواع موتورهای سه فاز با حداکثر ولتاژ 1000V استفاده می شود. این کنتاکتور دارای ابعاد 130*265*162 میلی متر می باشد. این کنتاکتور با کد 1SFL451001R8011 در بازار شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور AE45-22-00 ABB کنتاکتورهای 4 قطبی AE45 دارای دو کنتاکت اصلی NO و دو کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی 45 آمپر است. کنتاکتور AE45-22-00 ABB برای کنترل مدارهای قدرت با حداکثر ولتاژ  690 VAC و 440 VDC استفاده می شود. این کنتاکتور دارای ابعاد 142*190*136 میلی متر می باشد. این کنتاکتور در بازار با کد 1SBL339501R8100 شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • مینی کنتاکتور K6-31Z-P-80 از برند ABB دارای سه کنتاکت کمکی NO و یک کنتاکت کمکی NC است. مینی کنتاکتور K6-31Z-P-80 یک رله کنتاکتور 4 قطبی برای ساختمانهای تجاری و کاربردهای صنعتی برای کنترل بارهای تک یا سه فاز تا 4 کیلو وات کاربرد دارد. این محصول در بازار با کد GJH1211009R8310 نیز شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • مینی کنتاکتور K6-31Z-P-01 از برند ABB دارای سه کنتاکت کمکی NO و یک کنتاکت کمکی NC است. مینی کنتاکتور K6-31Z-P-01 یک رله کنتاکتور 4 قطبی برای ساختمانهای تجاری و کاربردهای صنعتی برای کنترل بارهای تک یا سه فاز تا 4 کیلو وات کاربرد دارد. مینی کنتاکتور K6-31Z-P-01 دارای ابعاد 47.5*45.5*51.5 میلی متر می باشد. این محصول در بازار با کد GJH1211009R0311 شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور روبردی B6-30-01-P-01 از برند ABB دارای سه کنتاکت کمکی NO و صفر کنتاکت کمکی NC است. کنتاکتور روبردی B6-30-01-P-01 یک کنتاکتور 3 قطبی جمع و جور با 1 پین کنتاکی کمکی و لحیم کاری است. کنتاکتور روبردی B6-30-01-P-01 دارای ابعاد 47.5*45.5*51.5 میلی متر می باشد. کد فرعی این محصول GJL1211009R0011 می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور 800 آمپر EH800-30-11 ABB دارای سه کنتاکت اصلی NO و صفر کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی 800 آمپر است. کنتاکتور 800 آمپر EH800-30-11 ABB برای کاربردهای مختلف مانند استارت موتور، جداسازی، برنامه بای پس و توزیع تا حداکثر 660 ولت می باشد. این محصول در بازار با کدSK828005-AR نیز شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور 38 آمپر AF38-30-00-11 از برند ABB عمدتاً برای کنترل موتورهای 3 فاز ، غیر القایی یا کمی القایی استفاده می شوند. کنتاکتور AF38 برای کنترل مدارهای قدرت تا 690 ولت AC و 220 ولت DC استفاده می شود. کنتاکتور 38 آمپر AF38-30-00-11 شامل یک رابط سیم پیچ الکترونیکی است که یک ولتاژ کنترل گسترده UC min را می پذیرد. این محصول در بازار با کد 1SBL297001R1100 هم...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور 40 آمپر A40-30-10-80 از برند ABB عمدتاً برای کنترل موتورهای 3 فاز ، غیر القایی یا کمی القایی استفاده می شوند. کنتاکتور AF40 برای کنترل مدارهای قدرت تا 690 ولت AC و 220 ولت DC استفاده می شود. کنتاکتور 40 آمپر A40-30-10-80 شامل یک رابط سیم پیچ الکترونیکی است که یک ولتاژ کنترل گسترده UC min را می پذیرد. این کنتاکتور با کد 59017659 نیز در بازار...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور 12 آمپر 24 ولت AF12-30-10-13 ABB کنتاکتور سری AF از برند ABB می باشد. این کنتاکتور دارای سه کنتاکت اصلی NO و صفر کنتاکت کمکی NC بوده و جریان کنتاکت های اصلی 12 آمپر است. ککنتاکتور 12 آمپر 24 ولت AF12-30-10-13 ABB برای راه اندازی انواع موتورهای تکفاز و سه فاز AC و پروژکتورها و ... استفاده می شود. این کنتاکتور در بازار با کد 1SBL157001R1310 نیز...

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور خازنی UA75-30-22 از برند ABB عمدتاً برای تعویض بانکهای خازنی استفاده می شود. کنتاکتور خازنی UA75-30-22 با کد 1SBL411022R8022 نیز شناخته می شود. این کنتاکتور خازنی دارای ولتاژ 220-230 ولت در 50 Hz و ولتاژ 230-240 ولت در 60Hz است. همچنین دارای ابعاد 142*190*136 میلی متر می باشد.

  0 نقد(ها)
  بیشتر
 • کنتاکتور 52 آمپر AF52-30-11-13 از برند ABB عمدتاً برای کنترل موتورهای 3 فاز ، غیر القایی یا کمی القایی استفاده می شوند. کنتاکتور 52 آمپر AF52-30-11-13 برای کنترل مدارهای قدرت تا 690 ولت AC و 220 ولت DC استفاده می شود. کنتاکتور 52 آمپر AF52-30-11-13 در بازار با کد 1SBL367001R1311 شناخته می شود.

  0 نقد(ها)
  بیشتر

لیست مقایسه محصولات

انصراف