ترانس دو فاز به تک فاز هیچ محصولی در این شاخه موجود نمی‌باشد.